opmaken jaarrekening

Met de jaarrekening in Visionplanner stel je makkelijk en efficiënt je cijfers samen. De latente belastingvorderingen en -verplichtingen worden gesaldeerd indien er wettelijk recht is om de verschuldigde c.q. verrekenbare belasting te verrekenen, de winstbelasting wordt geheven door dezelfde belastingdienst en TMG de intentie heeft om de bedragen met elkaar te salderen.

Een beëindigde bedrijfsactiviteit is een onderdeel van de activiteiten van TMG dat een afzonderlijke belangrijke bedrijfsactiviteit of een afzonderlijk belangrijk geografisch bedrijfsgebied vertegenwoordigt, of is een dochteronderneming die uitsluitend is overgenomen met de bedoeling te worden doorverkocht.

Indien de gegevens van een maatschappij voor het eerst in de consolidatie worden opgenomen en daarbij een waardeverschil ontstaat ten opzichte van de daaraan voorafgaande waardering van het belang daarin, moeten dit verschil en de berekeningswijze worden vermeld.

Nalatigheid in deze is een economisch delict op grond van de Wet op de economische delicten Dat laatste klinkt erger dan het in de praktijk is. Er wordt door de overheid een zeer lage prioriteit gegeven aan het niet of niet-tijdig deponeren van jaarstukken.

In afwijking van de aangifte vennootschapsbelasting wordt de belasting die over het verslagjaar verschuldigd click here is, eventueel aangepast voor correcties voortvloeiend uit voorgaande jaren, gepresenteerd onder de post ‘Vennootschapsbelasting' ‘onder de streep'.

Als het goed is, is bij de start van de bv in de statuten een bepaling opgenomen, waarbij uitdrukkelijk wordt afgeweken van de wettelijke bepaling dat ondertekening van de jaarrekening door de bestuurder ook geldt als vaststelling door de algemene aandeelhoudersvergadering.

Wanneer de vennootschap geheel of ten dele instaat voor de schulden van de desbetreffende deelneming, respectievelijk de feitelijke verplichting heeft de deelneming (voor haar aandeel) tot betaling van haar schulden in staat te stellen, wordt een voorziening gevormd.

In overleg met OR en medewerkers zal de voorkeur wellicht uitgaan naar extra ontwikkelingsmogelijkheden voor aanstormend talent, bij- en omscholing voor vijftigers die moeilijk meekomen, of cash voor dertigers die worstelen met de kosten van huis en kinderen.

Een rechtspersoon is een micro-onderneming indien deze aan minstens twee van de volgende drie criteria voldoet: een balanstotaal van maximaal 350.000 euro, een netto-omzet van maximaal 700.000 euro, een gemiddeld personeelsbestand gedurende het boekjaar van minder dan tien werknemers.

Bij een investering kunt u een groot bedrag hebben uitgegeven (wat is afgeschreven van uw bankrekening), in de winst- en verliesrekening zal deze investering in een aantal jaren als kostenpost worden opgevoerd en daarom maar voor een deel in de kosten terechtkomen in het jaar van aanschaf en loopt u de gedane investering de komende jaren langzaam weer in. Hierdoor zal het resultaat voor belasting een ander beeld geven dan uw bankrekening.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “opmaken jaarrekening”

Leave a Reply

Gravatar